17 Dic 2021

Falene
10 episodi

Piattaforma Backstage

07 Lug - 07 Ago 2022

mAPPing Goldoni
A live tour experience

Teatro Goldoni

08 - 10 Lug 2022

Telenovela
GeA – Gioiosa et Amorosa

Teatro Mario Del Monaco

12 - 17 Lug 2022

Spirito del Teatro
GeA – Gioiosa et Amorosa

Teatro Mario Del Monaco

13 - 15 Lug 2022


interpretiAMO

GeA – Gioiosa et Amorosa

Teatro Mario Del Monaco

13 Lug 2022

Il canto della caduta
GeA – Gioiosa et Amorosa

Teatro Mario Del Monaco

14 - 16 Lug 2022


drammatizziAMO

GeA – Gioiosa et Amorosa

Teatro Mario Del Monaco

17 Lug 2022

Dentro Emilia
GeA – Gioiosa et Amorosa

Teatro Mario Del Monaco